Vanaf 50 euro gratis verzending
Snelle levering
Altijd vers gebrand

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van: SAMA BV te Groningen. Btw: NL 802401375B01 Sama Stads Koffie Branderij KvK 020-37361

1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Sama BV, hierna te noemen ‘Sama’, gedane offertes en op alle door Sama gesloten overeenkomsten met afnemers of opdrachtgevers, hierna te noemen de wederpartij, betreffende de verkoop of het op andere gronden ter beschikking stellen van zaken of het verrichten van diensten alsmede op betalingen aan Sama. Afwijkende bedingen binden Sama slechts na schriftelijke akkoordbevinding harerzijds en alleen voor de overeenkomst waarop de akkoordbevinding betrekking heeft.

1.2 Verwijzing van de wederpartij naar eigen voorwaarden wordt door Sama niet aanvaard, tenzij zulks – voor elk geval afzonderlijk – schriftelijk is overeengekomen.

2. Offertes 2.1 Alle offertes zijn geldig gedurende veertien dagen na de datum van de offerte (de dagen van verzending en ontvangst van de offerte inbegrepen, doch worden geheel vrijblijvend gedaan. Indien het in de offerte vervatte aanbod wordt aanvaard, heeft Sama het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.2 Mondelinge en telefonische afspraken alsmede toezeggingen van Sama’s medewerkers binden Sama slechts indien zij door Sama schriftelijk zijn bevestigd.

2.3 Door Sama aan de wederpartij bij of na de offerte ter kennis gebrachte monsters of specimina, dan wel mededelingen betreffende technische hoedanigheden e.d. van onze producten en betreffende levertijden hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Daaraan ontleende gegevens verbinden slechts indien uitdrukkelijk overeengekomen.

3. Prijzen 3.1 De door ons te berekenen prijzen zijn de prijzen, vermeld in de op de datum van aflevering geldende prijslijst, die op aanvraag bij ons verkrijgbaar is. Sama behoudt zich het recht voor prijzen na het uitkomen van een prijslijst tussentijds te wijzigen. Betekent het hiervoor bepaalde een prijsverhoging ten opzichte van de reeds overeengekomen prijzen, dan is de wederpartij, indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Algemene voorwaarden 1

3.2 Verzekerings- en vrachtkosten, de kosten van aangetekende-, rembours-, en expreszendingen, alsmede de kosten van duurdere verpakkingen, kratten, pallets, en dergelijke, worden door Sama doorberekend.

4. Levering 4.1 Sama zal de zaken leveren op het tijdstip dat, of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn die, bepaald is in de overeenkomst. Overeengekomen levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering moet Sama derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld.

4.2 Indien geen tijdstip waarop, of tijdvak waarbinnen, geleverd dient te worden is overeengekomen, dient de levering plaats te vinden binnen een, de aard van de zaak en omstandigheden in aanmerking genomen, redelijke termijn na het sluiten van de overeenkomst.

4.3 Blijft de wederpartij na sommatie in gebreke om af te nemen, dan kan Sama ter hare keuze hetzij leveren op een door Sama te bepalen tijdstip, hetzij de overeenkomst dan wel het nog onuitgevoerde deel der overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist, ontbonden verklaren, onverminderd het recht van Sama op schadevergoeding.

5. Overmacht 5.1 Indien Sama door omstandigheden, opgekomen buiten de schuld en risico van Sama na het sluiten van de overeenkomst, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is Sama bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten. De wederpartij is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien van hem in redelijkheid, gezien de omstandigheden van het geval, niet kan worden gevergd dat hij opheffing van de (oorzaak van de) verhindering afwacht.

5.2 Indien Sama door omstandigheden, opgekomen als hiervoor in lid 1 bedoeld, blijvend verhinderd is haar verplichtingen na te komen en deze omstandigheden niet voor rekening van Sama komen, is ieder van partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden voor zover die op dat moment nog niet is uitgevoerd.

5.3 Tot de omstandigheden als hiervoor bedoeld, wordt in ieder geval gerekend oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie, bedrijfsstoring en overmacht van toeleveranciers, alsmede het geval dat Sama door haar eigen leveranciers niet tot levering in staat wordt gesteld. Algemene voorwaarden 2

6. Aflevering en risico-overgang 6.1 De wederpartij draagt het risico van de door hem bestelde zaken vanaf het ogenblik, waarop deze aan hem zijn afgeleverd. De zaken zijn aan de wederpartij afgeleverd zodra de zaken op het door de wederpartij of bij de bestelling aangegeven adres gedeponeerd zijn of zodra de zaken aldaar door de wederpartij in ontvangst genomen zijn, behoudens het hierna bepaalde. Indien het door de wederpartij aangegeven adres buiten Nederland gelegen is, zijn de zaken aan de wederpartij afgeleverd, zodra zij de Nederlandse grens gepasseerd zijn.

6.2 Tenzij anders is overeengekomen bepaalt Sama de wijze van vervoer.

6.3 De wederpartij is verplicht het geleverde bij aankomst te onderzoeken.

7. Eigendomsvoorbehoud 7.1 Zolang de wederpartij niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten en een eventuele vordering tot schadevergoeding van Sama wegens wanprestatie van de wederpartij ter zake heeft voldaan of daarvoor genoegzame zekerheid heeft gesteld, behoudt Sama zich de eigendom van de zaken voor. Behoudens afwijkend beding als bedoeld in artikel 1 lid 1 van deze algemene voorwaarden, behoudt Sama zich het eigendom van zaken eveneens voor, indien de wederpartij nog niet aan al zijn reeds bestaande verplichtingen, voortvloeiend uit overeenkomsten krachtens welke Sama zaken heeft geleverd of zal leveren, dan wel voortvloeiend uit overeenkomsten krachtens welke Sama naast de levering werkzaamheden heeft verricht of zal verrichten, dan wel voortvloeiend uit tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van en overeenkomst als voornoemd, jegens Sama heeft voldaan of daarvoor genoegzame zekerheid heeft gesteld. De eigendom gaat over op de wederpartij zodra de wederpartij aan al zijn verplichtingen als voornoemd jegens Sama heeft voldaan.

7.2 Voor de toepassing van het in het eerste lid van dit artikel bepaalde wordt, tenzij anders is overeengekomen in de zin van artikel 1 lid 1 van deze algemene voorwaarden, elke betaling, die zou kunnen worden toegerekend op twee of meer verbintenissen van de wederpartij jegens Sama, in de eerste plaats toegerekend op de verbintenis(sen), waarvoor het in lid 1 van dit artikel genoemde eigendomsvoorbehoud niet geldt.

7.3 Indien er gerede twijfel bij Sama bestaat omtrent de betalingscapaciteiten van de wederpartij is Sama bevoegd levering en verzending in de gevolgen artikel 6 van deze algemene voorwaarden uit te stellen, totdat de wederpartij genoegzame zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De wederpartij is aansprakelijk voor de door Sama door deze vertraagde (af-)levering geleden schade.

7.4 Zolang de geleverde zaken nog niet volledig zijn betaald, is de koper niet bevoegd de zaken door te verkopen of te leveren, of op andere wijze, onder welke titel ook, Algemene voorwaarden 3 al dan niet om niet en al dan niet in gebruik, aan een ander over te dragen of te zijner beschikking te stellen.

8. Betaling en kosten 8.1 De wederpartij is verplicht de koopprijs contant bij aflevering aan Sama te voldoen, tenzij anders is overeengekomen. Indien sprake is van dienstverlening, dan dienen de aan de werkzaamheden verbonden kosten onmiddellijk na het verrichten van die werkzaamheden contant aan de betreffende medewerker van Sama te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen.

8.2 Nalatigheid van de wederpartij ter zake van het afnemen van de zaken laten zijn betalingsverplichting onverlet.

8.3 Indien in gedeelten wordt geleverd, is Sama niet tot verdere leveringen verplicht dan nadat de op de reeds gedane leveringen betrekking hebbende facturen zijn betaald, onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel.

8.4 Indien de wederpartij op de vervaldag niet aan zijn betalingsverplichtingen voldaan heeft, is hij direct in verzuim zonder dat er ingebrekestelling vereist is. In dat geval is de wederpartij aansprakelijk voor alle door Sama te geleden en te lijden schade.

8.5 Bij gebreke van tijdige betaling is de wederpartij, zonder aanmaning of ingebrekestelling, rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met 3%, over het onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom.

8.6 De kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van het onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom, met een minimum van € 50,-.

9. Ontbinding 9.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 8 wordt de koopovereenkomst van rechtswege ontbonden, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zou zijn vereist, op het tijdstip, waarop de wederpartij die de uit de koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen niet of niet volledig heeft voldaan, in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, toegelaten wordt tot de wettelijke schuldsaneringsregeling, of door beslaglegging, curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen er van verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

9.2 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor alle door Sama geleden schade. Algemene voorwaarden 4

9.3 Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, welke voor hem uit enig op grond van deze voorwaarden met Sama gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van schorsing van betalingen, liquidatie van de zaken van de wederpartij of dient te overlijden, is Sama gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist, en het door Sama geleverde, voor zover nog niet betaald, terug te vorderen, dan wel betaling voor het uitgevoerde deel van de overeenkomst te vorderen dan wel voor verdere levering vooruitbetaling te eisen. In deze gevallen worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor alle door Sama geleden schade.

10. Reclames 10.1 Klachten, ongeacht of deze betrekking hebben op door Sama gedane of niet gedane leveringen of op Sama’s facturen, moeten schriftelijk bij Sama worden ingediend zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, mede om Sama in staat te stellen de gegrondheid en oorzaak van de klachten na te trekken.

10.2 De zaken mogen niet door de wederpartij worden teruggestuurd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sama. Het verlenen van voornoemde toestemming impliceert niet de erkenning dat de klacht gerechtvaardigd is. Na verkregen toestemming moeten de zaken in – tenzij deze beschadigd ontvangen zijn – ongeschonden staat in de originele verpakking aan Sama worden teruggezonden op kosten van de wederpartij.

10.3 Zolang de zaken niet teruggezonden en door Sama akkoord bevonden zijn, of de klacht door Sama is geaccepteerd, blijft de betalingsverplichting voor de wederpartij in stand.

11. Retourzendingen 11.1 Indien door Sama, om welke redenen dan ook, zaken worden teruggenomen, worden deze gecrediteerd voor de waarde die deze zaken op de dag der in ontvangstneming door Sama hebben, verminderd met de uit de terugneming voor Sama voortvloeiende kosten. De wederpartij is aansprakelijk voor alle door Sama geleden schade.

12. Schade 12.1 Daar gelaten gevallen van haar eigen opzet of grove schuld is Sama niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd of uit welke hoofde ook ontstaan, tenzij en voor zover Sama’s aansprakelijkheid ter zake is verzekerd. Algemene voorwaarden 5

12.2 In alle gevallen waarin Sama een beroep op het in lid 1 bepaalde toekomt, kunnen Sama’s eventueel aangesproken werknemers eveneens een beroep daarop doen, als was deze bepaling door de betrokken werknemers bedongen.

12.3 Mocht, ondanks het hier voren onder de nummers 1 en 2 gestelde toch sprake zijn van een aansprakelijkheid aan de zijde van Sama of haar werknemers, dan zou de schadevergoeding nimmer hoger zijn dan 20% van de factuurprijs.

12.4 Apparatuur gefabriceert met het doel voor huishoudgebruik die vervolgens een zakelijke toepassing krijgen zijn uitgesloten van schade claims.

13. Garantie 13.1 Voor de door ons geleverde apparaten geldt, voor zover het betreft de mechanische delen, een garantietermijn van één jaar en voor zover het betreft de elektrische en elektronische delen een garantie van zes maanden, steeds te rekenen vanaf datum levering. De garantie strekt zich niet verder uit dan tot reparatie van de betreffende delen. In geld uitgedrukt zal de garantie nimmer meer bedragen dan de factuurwaarde van het geleverde, voor zover ondeugdelijk. Eventuele reparaties laten de oorspronkelijke garantietermijn onverlet en brengen in ieder geval geen verlenging van die garantietermijn met zich mee.

13.2 De garantie is persoonlijk, in die zin dat deze enkel door de wederpartij ingeroepen kan worden. Als het apparaat van eigenaar verandert, geldt de garantie ten opzichte van de nieuwe eigenaar enkel en alleen, indien deze verandering onmiddellijk aan Sama wordt doorgegeven en wanneer naam en adres van de nieuwe eigenaar op het garantiebewijs worden vermeld.

13.3 De garantie heeft geen betrekking op: a) gebreken die door onoordeelkundig gebruik, verkeerde voedingsspanning, verkeerde stroomsoort, blikseminslag, gewelddadige behandeling, beschadiging door vochtigheid of andere oorzaken welke buiten onze controlemogelijkheden liggen (?); b) wijzigingen, onoordeelkundige ingrepen of reparaties welke niet door Sama of door een zijdens Sama ingeschakelde reparateur uitgevoerd worden; c) schade door vervoer; d) apparaten waarvan het serienummer verwijderd is; e) apparaten welke niet op de overeengekomen wijze betaald zijn; f) transport- en vrachtkosten als ook voorrijkosten bij het servicebezoek; g) zuiver gebruiksmateriaal (?). h) apparatuur die nadrukkelijk gemaakt zijn voor privé gebruik, krijgen geen enkele vorm van garantie bij zakelijk c.q. professioneel gebruik.

14. Geschillen Algemene voorwaarden 6 14.1 Op alle met Sama gesloten overeenkomsten en op eventueel nadere, ter uitvoering daarvan, gesloten overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle uit de hiervoor bedoelde overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Groningen – onverminderd de bevoegdheid van een andere rechter ter zake van voorlopige, conservatoire of executoriale maatregelen. Algemene voorwaarden 7

zoom add-bag pencil arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up bag caret-down caret-left caret-right caret-up check close down left minus plus right search star-half star up icon-whatsapp icon-tiktok